Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 15 December 2021

Besproken onderwerpen:

· Er is een bijeenkomst gehouden voor alle dorpsraden van de gemeente Eersel over de Transitie Visie Warmte (TVM), die elke gemeente voor het eind van het jaar opgesteld moet hebben. Het einddoel is om in 2050 geheel van het gas af te zijn. Het eerste concrete doel is om in 2030 het gasverbruik in de gemeente Eersel met 25% gereduceerd te hebben. Dit zal door middel van collectieve en individuele initiatieven gerealiseerd moeten worden. Het TVM zal op 21 december in de gemeenteraad besproken worden.

· Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er is voorgesteld om voor Knegsel een zogenaamde town hall bijeenkomst te organiseren, waarin alle politieke partijen hun programma’s kunnen presenteren met de nadruk op de onderwerpen die specifiek voor Knegsel van belang zijn. De dorpsraad gaat dit idee verder uitwerken.

· Er zijn recent 2 gezinnen uit Syrië in Knegsel komen wonen. De werkgroep Zorg & Welzijn gaat kijken hoe ze kunnen meehelpen om deze gezinnen zo goed mogelijk te integreren in onze gemeenschap.

· De werkgroep ‘Historische optocht’ die gevormd is naar aanleiding van het gemeentelijk initiatief ‘Krachtige Kernen’ zijn ideeën aan het inventariseren. Er is contact gelegd met het gilde voor mogelijke samenwerking.

· Er zijn tassen samengesteld met informatie over allerlei instanties en bedrijven in Knegsel. Deze tassen zullen op korte termijn overhandigd gaan worden aan nieuwe inwoners van Knegsel. Nieuwe inwoners kunnen ook zich zelf aanmelden voor zo’n tas, daar het voor ons niet eenvoudig is alle nieuwe inwoners zelf te identificeren.

· Vanuit de dorpsraad is een nieuw mededelingenbord geïnitieerd ter vervanging van het huidige bord bij de kerk. Het nieuwe bord zal op korte termijn geplaatst worden.

· Op 30 november heeft de kick-off plaatsgevonden voor de vorming van een woonzorg visie voor de Kempen gemeenten. Vertegenwoordigers van de dorpsraden waren hierbij ook uitgenodigd. Er is een enquête opgesteld naar het gewenste woonzorgaanbod bestaande uit 5 open vragen. Geïnteresseerden die deze enquête ook willen invullen kunnen zich via ons e-mailadres aanmelden, dan kunnen wij de enquête doorsturen.

Binnengekomen berichten:

· Bericht van de gemeente over de omgevingsvisie 2.0. De definitieve versie zal op 21 december in de gemeenteraad worden besproken.

· Bericht van de klankbordgroep Eersel met de agenda voor de vergadering van het LEO (luchthaven Eindhoven Overleg) op 16 december.

· Brief over de informatieavond op 6 januari  om 19 uur over de camping bij het Dominator Festival in 2022. Iedereen kan zich aanmelden voor de online Zoom-meeting via email: omwonenden@artofdance.nl.

De Dorpsraad van Knegsel wenst iedereen hele fijne kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.