Algemene vergadering

Notule: Dorpsraadvergadering 17 November 2021

Besproken onderwerpen:

· Een afvaardiging van de stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft tijdens de dorpsraadvergadering de status toegelicht van de plannen voor de herbestemming van de kerk, de pastorie en de pastorietuin. Het afgelopen jaar zijn er enquêtes gehouden en in mei een viertal expert meetings. De stichting heeft nu een visiedocument opgesteld. Het doel is om het geheel als 1 project te ontwikkelen, dus niet als 3 losse projecten. In de pastorietuin zullen woningen gerealiseerd gaan worden met mogelijk een zorgfunctie. Er zijn nog veel open punten en er is aangegeven dat nog een lang proces zal volgen voordat de definitieve invulling bepaald is.

· Vanuit het gemeentelijk initiatief ‘Krachtige Kernen’ zijn twee voorstellen die door leden van de dorpsraad opgevolgd gaan worden:

· Meer groen aan ’t Groen: Het voorstel is om aan de klassieke lantaarnpalen bloembakken te hangen.

Een kleine werkgroep zal dit verder uitwerken.

· Historische optocht: Het voorstel is om een historische optocht te organiseren zoals ook in jaren ’80 is gedaan.

Er is een werkgroep gevormd door een aantal enthousiaste dorpgenoten en zij hebben al een eerste bijeenkomst gehouden.

· Op 8 november is het jaarlijkse overleg geweest tussen het college van Burgemeester & Wethouders en de dorpsraad. Vorig jaar is deze bijeenkomst niet doorgegaan vanwege COVID. Het overleg is in goede sfeer verlopen en het college probeert zoveel mogelijk aan de vragen en wensen uit ons dorp te voldoen. De besproken onderwerpen zijn o.a.: verkeer, woningbouw, verbeterinitiatieven en onze samenwerking.